EKSKLUSIV DISTRIBUTØR I NORDEN

+47 22 96 10 50     post@qicraft.no

LEIEVILKÅR FOR PRIVATPERSONER –  QICRAFT NORWAY AS

Standardvilkår – Leie privatpersoner – Qicraft Norway AS

Disse standardvilkårene gjelder leie av utstyr fra Qicraft Norway AS og skal gjelde i tillegg til selve bestillingen om leie av utstyret.

§1 Eiendomsrett på utstyret

I leieperioden eies utstyret av Qicraft Norway AS.

§2 Bindningstid og oppsigelse

Leieavtalen har en bindningstid på minimum 6 måneder. Om leieavtalen ikke sies opp av partene senest 2 måneder før utløpet av opprinnelig leieperiode, går leieavtalen over til å være en tidsubestemt leieavtale som løper til den blir sagt opp. Oppsigelsesfristen er da 2 måneder.

§3 Justering av månedsavgift

Dersom en lovendring skulle inntreffe for eks. endring av MVA, skal leiekostnaden justeres i tråd med dette og reflektere endringen.

§4 Avgift ved betalingspåminnelse

Leiekostnaden skal betales forskuddsvis. Dersom kunden ikke betaler i tide legges det til forsinkelsesrente fra forfallsdagen (2% av forfallte beløp per måned). For hver betalingspåminnelse tillkommer det en administrasjonsavgift på 75 NOK.

§5 Månedsavgift ved funksjonsfeil

Hvis det skulle oppstå en funksjonsfeil på utstyret i leieperioden, så skal kunden feilmelde til Qicraft AS, så snart som mulig etter at feilen er oppdaget. Feilen skal meldes til e-post adresse. support@qicraft.no . Kunden har rett til å avstå å betale leie for det utstyret feilen gjelder i perioden fra feilmeldingen mottas hos Qicraft og frem til dagen hvor utstyret er reparert eller erstattet med ett tilsvarende produkt.

I perioden kunden står uten utstyr vil det bli fratrukket 1/30 av månedsleien per dag. Fradraget gjelder kun i de tilfellene feilen skyldes en mangel ved utstyret. Feil som eksempelvis skyldes at kunden har opptrådd uaktsomt, feilbruk ellerer skyld i at skaden har oppstått gir følgelig ikke rett til fradrag.

 

§6 Utstyr som er stjålet eller skadet av kunden

Kunden skal ha innboforsikring som dekker tyveri og skade på innbo for å leie treningsutstyr. Ved skade eller stjålet utstyr skal skadeoppgjøret fra forsikringsselskapet tilfalle Qicraft. Dersom kunden ikke har innboforsikring er kunden likefult pliktig å betale for utstyrets verdi til Qicraft.

Utstyrets verdi defineres som nypris minus 50% av månedsleien som kunden har betalt til Qicraft under den totale leieperioden for utstyret. Dersom kunden opptrer uaktsomt og forårsaker skade på utstyret, slik at det ikke kan benyttes som tiltenkt, må kunden betale samme erstatning til Qicraft. Utstyrets verdi kan aldri bli ett negativt beløp, men laveste verdi er 0 NOK.

 

§7 Vedlikehold av utstyret

Det er kundens ansvar å sørge for at det leide utstyret vedlikeholdes. Det er kun kvalifisert serviceteknikere fra Qicraft som får gjøre service, inngrep eller reparasjon på utstyret. Hvis utstyret blir skadet eller utslitt som følge av manglende vedlikehold fordi kunden bryter plikten, sin har Qicraft rett til skadeerstatning, som dekker alle kostnader som har oppstått..

 

§8 Flytting av utstyr

Kunden kan ikke flytte utstyret fra installasjonsplassen til et annet sted, dersom det ikke skjer i overenskomst med Qicraft.

§9 Oppsigelse av leieavtale med Qicraft

Qicraft har rett til umiddelbart å avslutte leieavtalen og hente treningsutstyret dersom kunden ikke har betalt leie innen 1 måned etter forfallsdato. Leieavtalen kan også avsluttes dersom kunden vanskjøtter eller unnlater nødvendig vedlikehold av utstyret. Demontering og transport skal i disse tilfeller bekostes av kunden. 

§10 Oppsigelse av leieavtale

Oppsigelse skal gjøres skriftlig.

§11 Henting ved opphør av leieavtalen

Når leieavtalen opphører så er det Qicrafts ansvar å hente utstyret, hvis ikke annet er avtalt. Kunden har ansvar for å gi personen som er utsendt av Qicraft tilgang til utstyret.

§12 Overdragelse av rettigheter

Qicraft har rett til å overdra leieavtalen eller sine rettigheter i leieavtalen til en tredjepart. Qicraft vil informere kunden om slik eventuell overdragelse. Kunden har ikke rett til å overdra leieavtalen eller sine rettigheter i leieavtalen til en tredjepart.

§13 Ved eventuell tvist

Hvis det skulle oppstå en tvist mellom Qicraft og kunden om hvordan leieavtalen skal tolkes skal partene i første omgang etterstrebe å løse tvisten ved å komme til enighet. Dersom partene ikke blir enige går tvisten videre til forliksrådet/domstolen.

§14 Avtalegiro

Kunden godtar at leieavgiften belastes via Avtalegiro for overføring til Qicraft Norway AS fra kundens bankkonto. Leieavgiften belastes tidligst på betalingens forfallsdato. Banken er ikke pliktig til å melde fra om kommende trekk per Avtalegiro. Kunden er ansvarlig for å ha en kontosaldo som dekker leieavgiften på forfallsdagen. Leiekostnaden belastes kortet månedsvis i henhold til leieavtalen. Om kunden ikke godkjenner belastningen, skal kunden umiddelbart og senest innen 5 bankdager før forfallsdato underrette Qicraft. En kopi av underrettelsen skal også leveres til banken. Overstående §14 gjelder inntil videre og opphører 5 dager etter at beskjed er gitt til Qicraft.